استاندارد کفپوش های عایق برق - الزامات

استاندارد کفپوش های عایق برق – الزامات

استاندارد کفپوش های عایق برق – الزامات  را می توان به دسته های زیر تقسیم بندی کرد.

 اﻟﺰاﻣﺎت 

  ﻛﻠﻴﺎت

فرش ﻋﺎﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش ﻫﺎى اﻳﻤﻨﻰ ﻛﺎر و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎى ﻣﺼﺮف ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﻳﻤﻨﻰ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺎ ﺑﺮﻃﺒﻖ روش ﻫﺎى اﻳﻤﻨﻰ ﻛﺎر و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎى ﻣﺼﺮف، ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى 

ﻛﻔﭙﻮش ﻫﺎى ﻋﺎﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEC61111 ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻛﺪﮔﺬارى ﺷﻮﻧﺪ :

 

استاندارد کفپوش های عایق برق- اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 

ﺗﺮﻛﻴﺐ 

ﻛﻔﭙﻮش ﻋﺎﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﻨﺲ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻫﺮ دو ﻃﺮف لاستیک زیر پایی عایق ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﻐﺰش ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮﺣﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺎردار ﻳﺎ ﺳﻄﺤﻰ ﺑﺎ ﻃﺮح اﻟﻤﺎس ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮ روى وﻳﮋﮔﻴﻬﺎى دى اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﻛﻔﭙﻮش ﻋﺎﻳﻘﻰ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ اﺛﺮ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

 

ﺷﻜﻞ 

ﺑﺮاى ﺷﻜﻞ ﻛﻔﭙﻮش ﻋﺎﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ، اﻟﺰاﻣﺎﺗﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻛﻔﭙﻮش ﻋﺎﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻜﻞ روﻟﻰ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ.

 

استاندارد کفپوش های عایق برق-  اﺑﻌﺎد و روادارى ﻫﺎ 

ﻃﻮل و ﻋﺮض 

ﻛﻔﭙﻮش ﻋﺎﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ دارای عرض یک متر و طول ۱۰ متر هستند.

 شرکت های تولید کننده کفپوش عایق برق ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻛﻔﭙﻮش را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﻔﭙﻮش، اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻳﺪ در روادارى %٢ ± اﺑﻌﺎد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

استاندارد کفپوش های عایق برق - الزامات
استاندارد کفپوش های عایق برق – الزامات

 

استاندارد کفپوش های عایق برق- ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ آن 

ﻛﻔﭙﻮش  ﻋﺎﻳﻖ  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ  ﺑﺎﻳﺪ  ﻋﺎرى  از  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  ﻧﺎﺻﺎﻓﻰ  ﻫﺎى  ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ  ﻣﻀﺮ  ﺑﺮ  روى  ﻫﺮ  دو  ﺳﻄﺢ  ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ  اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﺻﺎﻓﻰ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن و  یا ﺑﺎزرﺳﻰ آﺷﻜﺎر ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

 ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺻﺎﻓﻰ ﻫﺎى ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﻣﻀﺮ ﻛﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻰ ﺳﻄﻮح را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻄﻮح ﺻﺎف  ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل نمی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺎﺻﺎﻓﻰ ﻫﺎى ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺑﺪون ﺿﺮر ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺺ ﺷﻜﻞ ﻳﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺺ ﻫﺎى ذاﺗﻰ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ  ﺑﻮﺟﻮد  ﻣﻰ  آﻳﻨﺪ،  ﺑﺎﻳﺪ  ﻗﺎﺑﻞ  ﻗﺒﻮل  ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻳﻦ  ﻧﺎﺻﺎﻓﻰ  ﻫﺎ  ﺑﻪ  ﺻﻮرت  ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﮔﺬارى  ﻫﺎى  ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  ﻇﺎﻫﺮ  ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ وﺟﻮدﻳﻜﻪ آن ﻧﺎﺻﺎﻓﻰ ﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﻟﺒﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاى از اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ، دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﻗﻠﻨﺒﮕﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ،  ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺮﻳﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﻨﺪ.

 

اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ 

ﻛﻔﭙﻮش ﻋﺎﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎى ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ، آب و ﻫﻮاﻳﻰ و ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﻰ ﻣﺪت ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر ﻋﺎدى را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ.

ﻳﻚ ﻛﻔﭙﻮش ﻋﺎﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ، روﻏﻦ و دﻣﺎﻫﺎى ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و ﻛﻔﭙﻮش ﻫﺎى رده  C ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎﻫﺎى ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 اﻟﺰاﻣﺎت دى اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 

ﻛﻔﭙﻮش ﻋﺎﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻃﺒﻘﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ آن، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻨﺶ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ.

 

   در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪﻫﺎى رﻧﮕﻰ، رﻧﮓ ﻧﻤﺎد (ﻣﺜﻠﺚ دوﺗﺎﻳﻰ) ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻛﺪﻫﺎى زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

  • کلاس ﺻﻔﺮ – ﻗﺮﻣﺰ
  • کلاس یک- سفید
  • کلاس دو – زرد
  • کلاس ﺳﻪ – ﺳﺒﺰ
  • کلاس ﭼﻬﺎر – ﻧﺎرﻧﺠﻰ

 

 ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪى 

ﻛﻔﭙﻮش  ﻋﺎﻳﻖ  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ  ﺑﺎﻳﺪ  در  ﺟﻌﺒﻪ  ﻫﺎ  ﻳﺎ  ﺑﺴﺘﻪ  ﻫﺎﻳﻰ  ﺑﺎ  اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ  ﻛﺎﻓﻰ  ﺑﺴﺘﻪ  ﺑﻨﺪى  ﺷﻮد  ﺗﺎ  در  ﺑﺮاﺑﺮ  ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﻮل ﺗﺤﻮﻳﻞ و اﻧﺒﺎرش ﻣﻌﻤﻮل و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻗﺒﻞ از اوﻟﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد.

شرکت کسری تنها شرکت تولید کنندۀ کفپوش عایق برق دارای گزارش آزمون از آزمایشگاه فشار قوی پژوهشگاه نیرو و مرکز پژوهش متالورژی رازی و دانشگاه صنعت آب و برق وزارت نیرو(شهید عباسپور) در ایران بوده و کفپوش عایق برق را بصورت سفارشی با بالاترین کیفیت و مناسبترین قیمت به بازار عرضه میدارد.

 

واحد کفپوش عایق برق

شرکت کسری تلاش می‌کند با راهنمایی و ارائه مشاوره‌‌های علمی و تخصصی، مناسب‌ترین محصول را برای مصرف مشتریان پیشنهاد دهد.

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.